Algemene voorwaarden

Installatiebedrijf E. van Gerven B.V. t.h.o.d.n. EVG Lekkageservice.
Goudenrijderhof 34 A
5551 VJ Valkenswaard

Inschrijfnummer K.v.K.: 17107289

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van opdracht
tot het verrichten van werkzaamheden en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van
Installatiebedrijf E. van Gerven B.V. t.h.o.d.n. EVG Lekkageservice, gevestigd te
Valkenswaard, hierna te noemen “E. van Gerven”.
2. De opdrachtgever respectievelijk de koper zal verder worden aangeduid als “de
wederpartij”.
3. Een aantal bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft betrekking op een natuurlijke
persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In deze bepalingen
wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument”.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per
fax of enige andere wijze van communicatie die met het of op de stand der techniek en de in
het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door E. van Gerven bij de
uitvoering van de werkzaamheden te gebruiken en in dit kader aan de wederpartij te leveren
materialen, onderdelen e.d. evenals los te verkopen zaken, materialen, onderdelen e.d.
6. Onder “documenten” wordt in deze algemenen voorwaarden verstaan: de door E. van
Gerven te vervaardigen of te verstrekken en/of door de wederpartij verstrekte
berekeningen, tekeningen, rapporten, onderwerpen e.d. Deze documenten, waaronder
begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere informatiedragers
worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
7. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten
als de overige (mondelinge) gegevens die door E. van Gerven en/of de wederpartij (moeten)
worden verstrekt.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemenen voorwaarden en een vertaalde
versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
10. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst
voortgekomen na- of deelbestellingen, vervolg- of deelopdrachten.
11. Indien E. van Gerven deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter
hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. E. van Gerven hoeft dan
de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen oom deze op volgende
overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2: Aanbod, offertes

1. Ieder aanbod en elke offerte van E. van Gerven is van kracht gedurende 4 weken, tenzij een
andere termijn wordt vermeld. Na genoemde termijn is E. van Gerven gerechtigd om
eventuele loon- en prijsstijgingen door te berekenen met als peildatum de offertedatum.
2. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een
vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft E. van Gerven het recht dit aanbod of
deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. Het aanbod/ de offerte omvat uitdrukkelijk alleen de in het aanbod/ de offerte omschreven
werkzaamheden en/of zaken.
4. De in een aanbod/ offerte vermelde prijzen en tarieven zijn gebaseerd op het prijspeil van
lonen en materialen zoals deze gelden op de offertedatum.
5. Voor het uitvoeren van een opdracht en/of bestelling, waarvan de kosten op een derde al
dan niet geheel verhaald kunnen worden, wordt op verzoek van die derde en/of de feitelijk
opdrachtgever een voorlopige factuur opgesteld. De kosten voor het opmaken van een
voorlopige of proforma factuur bedragen 10% van de hoofdsom, exclusief BTW met een
maximum van €500,00, exclusief BTW. Als E. van Gerven de opdracht en/of de bestelling,
waarvoor eerder een voorlopige factuur is gemaakt, daadwerkelijk moet gaan uitvoeren dan
worden de kosten van de voorlopige factuur gecrediteerd. Moet E. van Gerven een deel van
de opdracht en/of bestelling uitvoeren, dan zullen de kosten van de voorlopige factuur enkel
gecrediteerd worden voor het deel van de uitgevoerde werkzaamheden.
6. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht E. van Gerven niet tot levering van een deel
van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
7. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie
en deze informatie onjuist of onvolledig blijft te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft E. van
Gerven het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
8. Het aanbod, de offerte, prijzen en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe of
vervolgopdrachten.
9. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen, opgaven van capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen, kleuren en andere omschrijvingen en specificaties in
brochure, promotiemateriaal en/of op de website van E. van Gerven zijn zo nauwkeurig
mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten
ontlenen.
10. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van E. van Gerven en moeten op
eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan E. van Gerven worden geretourneerd.
11. E. van Gerven heeft het recht de kosten verbonden aan een offerte bij de wederpartij in
rekening te brengen, mits de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten is gewezen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomsten komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van E. van Gerven
heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit
aanbod. Wanneer de acceptatie van de wederpartij echter op wezenlijke punten afwijkt,
komt de overeenkomst pas tot stand indien E. van Gerven schriftelijk met deze afwijkingen
heeft ingestemd.
2. E. van Gerven is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzingen van de algemenen voorwaarden of overeenkomsten;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra E. van Gerven – zonder
tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of
afspraken is begonnen.
3. Een tot stand gekomen overeenkomst kan behoudens wanneer de wet daarin voorziet, door
de opdrachtgever niet gewijzigd en/of aangepast en/of ingetrokken worden tenzij E. van
Gerven schriftelijk daarmee instemt al dan niet onder voorwaarde van een financiële
compensatie. Bij geen instemming van E. van Gerven is sprake van wanprestatie zijdens de
opdrachtgever en is hij schadeplichtig jegens E. van Gerven.

Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW
en eventuele kosten, zoals transport- of verzendkosten, administratiekosten, voorrijkosten
en declaraties van ingeschakelde derden.
2. Tenzij partijen een vaste vergoeding voor de werkzaamheden zijn overeenkomsten, zal E.
van Gerven zijn vergoeding berekenen op basis van het aantal bestede uren onder
toepassing van het overeengekomen uurtarief of het gebruikelijke uurtarief van E. van
Gerven.
3. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en
met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) van ….. uur tot …. uur.
4. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen
plaats te vinden buiten de in het vorige lid genoemde werkdagen, heeft E. van Gerven het
recht een toeslag te berekenen over het uurtarief.
5. Indien er tussen partijen een geschil ontstaat over het aantal bestede ne/of de in rekening
gebrachte uren, is de urenregistratie van E. van Gerven bindend. Een en ander behoudens
tegenbewijs van de zijde van de wederpartij.
6. E. van Gerven heeft het recht een overeengekomen vaste vergoeding te verhogen indien
tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen of verwachte
hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat door partijen, onder dat dit te wijten is aan E.
van Gerven, en in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd de werkzaamheden te
verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
7. a. Onverminderd het bepaalde in artikel 2.1 van deze voorwaarden, heeft E. van Gerven
het recht de overeenkomsten prijzen en tarieven te verhogen en deze hogere prijzen en
tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen indien zicht tussen de datum van het
sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor E. van Gerven
(kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wet- en regelgeving,
valutaschommelingen, prijswijzingen bij de door E. van Gerven ingeschakelde derden of
toeleveranciers of wijzingen in de prijzen van de benodigde zaken.
b. Bij prijsverhoging binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst is de
consument bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te
ontbinden. Indien de consument niet binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of
tariefwijziging aan E. van Gerven heeft laten weten gebruik te willen maken van zijn
ontbindingsbevoegdheid mag E. van Gerven er vanuit gaan da t de consument met de prijstof
tariefwijziging heeft ingestemd.

Artikel 5: Inschakeling derden

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens E. van Gerven vereist, mag hij
bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.

Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie tijdig en op de
door E. van Gerven gewenste wijze aan hem ter beschikking stelt;
b. eventuele door de wederpartij aan E. van Gerven verstrekte informatiedragers,
bestanden e.d. vrij zijn van virussen en defecten;
c. E. van Gerven op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie.
Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
d. de werklocatie in zodanige staat is dat E. van Gerven ongehinderd zijn werkzaamheden
kan verrichten en voortzetten;
e. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen zodanig en zo
tijdig verrichten, dat E. van Gerven hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging
ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
f. E. van Gerven tijdig kan beschikken over eventuele door de wederpartij ter beschikking
te stellen steigers, randbeveiliging e.d.;
g. E. van Gerven voor het verticale transport van zaken en gereedschappen e.d. kosteloos
gebruik kan makken van de al op de werklocatie aanwezige bouwkranen, lieren,
(bouw)liften met bediening e.d.;
h. E. van Gerven op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door E. van Gerven
gewenste aansluitmogelijkheden over elektriciteit (krachtstroom), gas en water.
Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van
de wederpartij;
i. E. van Gerven vrije toegang heeft tot toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij de
werklocatie;
j. op de betreffende locatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen
van afval;
k. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen, machines,
apparatuur e.d. van E. van Gerven opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder
dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
l. op de werklocatie de door E. van Gerven en/of diens onderaannemers in redelijkheid
gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn
verboden;
m. E. van Gerven vóór aanvang van de werkzaamheden op de hoogte wordt gesteld van de
ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaar E.
van Gerven voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of
onvolledig zijn van deze informatie.
3. E. van Gerven zal de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk benaderen
en alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de
gereedschappen, machines, apparatuur e.d. die E. van Gerven tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen, waaronder tevens wordt
begrepen schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
5. De wederpartij staat E. van Gerven toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de
werklocatie of aan het werk aan te brengen.
6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft E.
van Gerven het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment
dat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de
opgelopen vertraging of verloren arbeidsuren, de kosten voor het verrichten van extra
werkzaamheden en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico
van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en E. van Gerven nalaat van de
wederpartij nakoming te verlangen, tast dit het recht van E. van Gerven om op een later
tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.
8. Indien de wederpartij een verzekeraar is die met E. van Gerven een overeenkomst sluit
ten behoeve van de levering van zaken/ de uitvoering van werkzaamheden bij een
verzekeringnemer, moet de verzekeraar er voor zorgen dat deze verzekeringnemer alle
noodzakelijke medewerking verleend aan E. van Gerven en – indien nodig – de in de
overeenkomst en de ze algemenen voorwaarden voor de wederpartij opgenomen
verplichtingen nakomt.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. De (op)leveringstermijn wordt door E. van Gerven in overleg met de wederpartij bepaald.
Overeengekomen (op)leveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als fatale
termijnen. Indien E. van Gerven de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert, moet
de wederpartij hem schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn
gunnen om deze alsnog te leveren.
2. E. van Gerven is gerechtigd tot uitvoering van de overeenkomst in gedeelten, waarbij iedere
deellevering of -prestatie afzonderlijk kan worden gefactureerd.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment van levering.
Dit is het moment waarop de te leveren zaken het pand, het magazijn of de winkel van E.
van Gerven verlaten of E. van Gerven aan de wederpartij heeft meegedeeld dat deze zaken
door hem kunnen worden afgehaald.
4. In afwijking van het vorige lid is bij consumenten het moment van levering het moment
waarop de zaken feitelijk aan hen ter beschikking staan.
5. Verzending of transport van de zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij
en op een door E. van Gerven te bepalen wijze. E. van Gerven is niet aansprakelijk voor
schade van welke aard dan ook – al dan niet aan de zaken zelf – die verband houdt met de
verzending of het transport.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten dat verzending of transport van de
zaken plaatsvindt voor risico van E. van Gerven, maar voor rekening van de consument.
7. Indien E. van Gerven de zaken zelf bij de wederpartij bezorgt, gaat het risico voor de zaken
over op het moment dat deze aken op de locatie van de wederpartij aankomen en feitelijk
aan hem ter beschikking staan.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk
blijkt de overeengekomen prestatie of zaken (op de overeengekomen wijze) aan de
wederpartij te leveren of de zaken niet worden afgehaald, heeft E. van Gerven het recht de
bestelde zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomsten zijn
aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De wederpartij moet E.
van Gerven binnen een door E. van Gerven te stellen termijn na kennisgeving van de opslag
in staat stellen de prestatie of de zaken alsnog te leveren dan wel de zaken binnen deze
termijn alsnog afhalen.
9. Indien de wederpartij na de in het vorige lid vermelde termijn in gebreke blijjft aan zijn
verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. E. van Gerven heeft dan het recht de
overeenkomst met ondmiddellijke ingang door een schrfitelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, de zaken aan derden te verkopen en eventuele al vervaardigde
documenten te vernietigen zonder dat hieruit voor E. van Gerven een verplichting tot
10. vergoeding van schade, kosten en recht voortvloeit. Het voorafgaande laat onverlet de
verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten,
vertragingsschade, winstderving of andere schade of het recht van E. van Gerven alsnog
nakoming te vorderen.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering
van zaken wordt vertraagd doordat:
a. E. van Gerven niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft
ontvangen;
b. E. van Gerven niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de
wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij
komen;
heeft E. van Gerven recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op
vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft E. van Gerven het recht de
uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten, totdat de
wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit
voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. E. van Gerven spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de
hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van
hem kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de
wederpartij moet worden bespoedigd, heeft E. van Gerven het recht de hiermee gemoeide
overwerkuren en overige kosten in rekening te brengen bij de wederpartij.
4. E. van Gerven is verplicht het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de
overeenkomst uit te voeren. E. van Gerven moet het werk zodanig uitvoeren, dat daardoor
schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt en moet de in dit
kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk
opvolgen.
5. E. van Gerven moet de wederpartij wijzen op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de
door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van
E. van Gerven en hij hiermee bekend is of kan zijn.
6. E. van Gerven wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en
beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en
beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij wijzingen in het overeengekomen werk wenst, zal E. van Gerven de
wederpartij informeren over de gevolgen die deze wijzingen hebben over de
overeengekomen prijzen, tarieven en (op)leveringstermijnen.
8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de werkzaamheden en/of
leveringen als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze
kunnen worden uitgevoerd, zal E. van Gerven met de wedepartij in overleg treden over
wijziging van de overeenkomst. E. van Gerven zal de wederpartij daarbij informeren over de
gevolgen van de wijzing voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de
(op)leveringstermijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan
onmogelijk is geworden heeft E. van Gerven in ieder geval recht op volledige vergoeding van
de al door hem verrichte werkzaamheden en leveringen.
9. De wederpartij zal iedere conceptversie van door E. van Gerven te vervaardigen
documenten steeds zorgvuldig controleren en zo spoedig mogelijk zijn reactie aan E. van
Gerven kenbaar maken. Indien nodig, wordt het concept door E. van Gerven aangepast en
nogmaals aan de wederpartij ter goedkeuring voorgelegd. E. van Gerven kan daarbij
verlangen dat de definitieve versie van de vervaardigde documenten per pagina voor
akkoord wordt geparafeerd door de wederpartij of dat de wederpartij een schriftelijke
akkoordverklaring van de definitieve versie ondertekent. De wederpartij mag de
vervaardigde documenten pas gebruiken, nadat E. van Gerven de geparafeerde definitieve
versie of de schriftelijke akkoordverklaring heeft ontvangen.
10. Indien E. van Gerven in al goedgekeurde documenten nog wijzingen moet aanbrengen, geldt
dit als meerwerk en heeft E. van Gerven het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan
de wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 9: Tegels

1. Bij levering van tegels wordt onder een vierkante meter tegels verstaan: het door de
fabrikant of toeleverancier aangegeven aantal tegels per vierkante meter.
2. Bij natuurstenen tegels moet per vierkante meter rekening worden gehouden met een
snijverlies van ongeveer 10%. Dit betekent dat ca. 110% natuursteen benodigd is voor een
oppervlakte van 100%.
3. Monsters van natuursteen/keramiek gelden slechts ter aanduiding. Geen klachten zijn
mogelijk over onderlinge kleur- en structuurverschillen.
4. Rekeninghoudend met de natuurlijk gespleten vlakken is bij de levering van kwartsiet,
leisteen en soortgelijke steensoorten een tolerantie in de dikte – naar boven en naar
beneden – van maximaal 50% toegestaan.
5. Vakkundig in geleverd natuursteen aangebracht lijm-, kram-, of stopwerk is toelaatbaar
indien de aard van het geleverd natuursteen dit noodzakelijk maakt.
6. Haarscheuren is geglazuurde tegels ontstaan door spanningsverschillen en zijn inherent aan
de aard van deze tegels. Door fabrikanten en/of toeleveranciers van geglazuurde tegels
worden geen garanties gegeven op dit gebied, zodat geen klachten mogelijk zijn ten aanzien
van dergelijke haarscheuren.
7. Bestelde tegels worden in de bij E. van Gerven voorradige
(groothandels)verpakkingen/minimale hoeveelheden of aantallen geleverd. In de branche
geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven gewichten, aantallen e.d., gelden
niet als tekortkoming aan de zijde van E. van Gerven.
8. Vanwege de omloopsnelheid en de snelheid waarmee het assortiment verandert, staat E.
van Gerven er niet voor in dat nabestelling van tegels mogelijk is, noch dat nabestelde tegels
qua kleur en uitvoering gelijk zijn aan de voorafgaande levering(en).

Artikel 10: Meer- en minderwerk

1. Onder meewerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit
het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in de
aanbieding, offerte of opdracht.
2. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen E. van Gerven en de wederpartij
overeengekomen worden. E. van Gerven is pas geboden aan mondelinge afspraken nadat hij
deze schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd of zodra E. van Gerven – zonder
tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats;
a. bij wijzingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. bij onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare
en/of geschatte hoeveelheden.
4. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt direct bi de eindafrekening plaats, tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

1. E. van Gerven moet de wederpartij meedelen dat de overeengekomen werkzaamheden
afgerond zijn en het resultaat hiervan gebruiksklaar is.
2. Het resultaat van de werkzaamheden wordt geacht conform de overeenkomst te zijn
opgeleverd, indien de wederpartij dit resultaat heeft gecontroleerd en de opleverstaat of
werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. Het resultaat van de werkzaamheden wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijjn
opgeleverd, indien de wederpartij binnen een termijn van 2 weken na de mededeling dat de
werkzaamheden zijn afgerond niet heeft gereclameerd bij E. van Gerven of zoveel eerder als
de wederpartij dit resultaat vóór deze dag al in gebruik heeft genomen.
4. Nog niet verrichte of nog niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de
wederpartij ingeschakelde derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het
resultaat van de werkzaamheden, hebben geen invloed op de oplevering hiervan.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen
onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van
goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een eventuele ingebruikneming in de weg staan.
Indien partijen geen specifieke onderhoudstermijn zijn overeengekomen, geldt een
onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering. E. van Gerven moet gebreken welke binnen
6. de onderhoudstermijn worden geconstateerd en voor zijn rekening komen zo spoedig
mogelijk (laten) herstellen.
7. Indien de wederpartij na de in dit artikel bedoelde oplevering of onderhoudstermijn nog
gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, zijn hierop de bepalingen van het in deze
algemene voorwaarden opgenomen klachtartikel van toepassing.

Artikel 12: Klachten

1. De wederpartij moet de geleverde zaken direct na ontvangst controleren en eventuele
zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen vermelden op
de vrachtbrief of begeleidende bon. Bij het ontbreken van een vrachtbrief of begeleidende
bon moet de wederpartij de gebreken, defecten e.d. binnen 2 werkdagen na ontvangst van
de zaken aan E. van Gerven melden, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Bij
gebreke van een dergelijke melding worden de zaken geacht in goede staat te zijn
ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken moeten direct na ontdekking – maar uiterlijk
binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan E. van Gerven worden gemeld.
Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Tenzij partijen
een andere garantietermijn zijn overeengekomen, geldt een termijn van 1 jaar na levering.
3. Alle klachten over de verrichte werkzaamheden moeten eveneens direct na ontdekking –
doch uiterlijk binnen een door E. van Gerven gestelde (garantie)termijn na oplevering – aan
E. van Gerven worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Indien er
geen (garantie)termijn is overeengekomen, geldt een (garantie)termijn van 3 maanden. Bij
gebreke van een dergelijk melding worden de werkzaamheden geacht conform de
overeenkomst te zijn verricht.
4. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan E. van
Gerven is gemeld, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie. Alle gevolgen
van het niet direct melden zijn bovendien voor risico van de wederpartij.
5. In de branche geaccepteerde geringe afwijkingen ter zake opgegeven capaciteiten,
functionaliteiten, afmetingen, kleuren e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van E.
van Gerven. Hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij moet E. van Gerven in staat stellen de klacht te onderzoeken en alle hiervoor
relevante informatie aan E. van Gerven verstrekken. Indien voor het onderzoek naar de
klacht retourzending noodzakelijk is, of indien het noodzakelijk is dat E. van Gerven ter
plekke de klacht komt onderzoeken, vindt dit plaats voor rekening van de wederpartij, tenzij
de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. In alle gevallen vindt retourzending plaats op een door E. van Gerven te bepalen wijze en in
de originele verpakking of emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden (zoals verschillen in kleur, nuance of
structuur) in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen of
over onvolkomenheden die zijn veroorzaakt doordat de werkzaamheden worden verricht
door gebruikmaking van deze zaken, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen
inherent zijn aan de aard van deze materialen.
11. Geen klachten zijn mogelijk over verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
12. Geen klachten zijn mogelijk over fouten en/of onvolkomenheden in goedgekeurde
documenten, welke fouten en/of onvolkomenheden de wederpartij bij een zorgvuldige
controle van het eerste concept had kunnen constateren.
13. Geen klachten zijn mogelijk over zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of
samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.

Artikel 13: Garanties

1. E. van Gerven zorgt er voor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar
behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten
aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan zoals
uitdrukkelijk tussen partijen werd overeengekomen.
2. E. van Gerven staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit
en deugdelijkheid van het geleverde.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert E.
van Gerven zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze aken verstrekt
over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde of benodigde zaken door de
fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal de garantie op gelijke wijze tussen
partijen gelden. E. van Gerven zal de wederpartij hierover informeren.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken
afwijkt van het gebruikelijke doel van deze zaken, garandeert E. van Gerven slechts dat de
zaken geschikt zijn voor dit doel indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Bij het opsporen van lekkages door middel van lekdetectie heeft E. van Gerven te allen tijde
slechts een inspanningsverplichting. E. van Gerven spant zich in een lekkage met de
overeengekomen, aan hem ter beschikking staande en op de werklocatie praktische
toepasbare middelen op te sporen, maar kan nimmer garanderen dat de lekkagebron of (bij
meerdere bronnen) alle lekkagebronnen worden gevonden. Dit is mede afhankelijk van de
locatie van de lekkagebron(nen).
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken
overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog
niet heeft voldaan.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. Bij een terecht beroep op de garantie zal E. van Gerven – naar zijn keuze – kosteloos zorg
dragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van
de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de
overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden
hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen
aansprakelijkheidsartikel.
9. In afwijking van het vorige lid, heeft de consument de keuze tussen herstel of vervanging van
de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van E. van Gerven. In
plaats daarvan mag de consument de overeenkomst altijd bij schriftelijke verklaring
ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door E. van Gerven gegeven garanties,
gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt E. van Gerven geen enkele
aansprakelijkheid.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid is E. van Gerven alleen aansprakelijk voor
directe schade. Iedere aansprakelijkheid van E. van Gerven voor gevolgschade, zoals
bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of
letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of
beperking van de schade.
4. Indien E. van Gerven aansprakelijk si voor door de wederpartij geleden schade, is de
schadevergoedingsplicht van E. van Gerven altijd beperkt tot maximaal het bedrag dar door
zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet
uitkeert of de schade niet onder een door E. van Gerven gesloten verzekering valt, is de
schadevergoedingsplicht van E. van Gerven beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de
geleverde zaken of de verrichte werkzaamheden.
5. De wederpartij moet E. van Gerven uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden
met of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aan spreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien E. van Gerven zijn werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van
door of namens de wederpartij versterkte documenten, is E. van Gerven niet
verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten.
8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage
beschikbaar stelt, is E. van Gerven verantwoordelijk voor een correcte verwerking
respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen
zelf.
9. E. van Gerven is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door of namens
de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of verrichten leveringen.
10. E. van Gerven is bij tegelzetwerkzaamheden, het plaatsen van sanitair e.d. nooit
aansprakelijk voor schade die te wijten is aan een onvoldoende vlakke (onder)vloer of muur
die niet door E. van Gerven is aangebracht of bewerkt. E. van Gerven zal het onvoldoende
vlak zijn van de (onder)vloer of muur melden aan de wederpartij voordat hij met de
werkzaamheden begint. De wederpartij is verplicht het herstel uit te (laten) voeren of het
risico te aanvaarden. Evenmin is E. van Gerven aansprakelijk voor schade ten gevolge van
een onvoldoende droge (onder)vloer of muur.
11. E. van Gerven is nooit aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt als gevolg van
beschadigingen door trillingen, hak- en breekwerk e.d. tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden.
12. E. van Gerven is niet aansprakelijk en de wederpartij kan geen beroep doen op de
toepasselijke houdbaarheid of garantie indien de schade is ontstaan:
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of
de door of namens E. van Gerven verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen
e.d.;
b. door ondeskundige bewaring (opslag) of ondeskundige dan wel onjuiste installatie/
montage van de geleverde zaken door of namens de wederpartij;
c. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan E. van Gerven
verstrekte of voorgeschreven informatie, materialen en/of onderdelen;
d. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij;
e. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat E. van Gerven adviseerde
en/of gebruikelijk is;
f. door aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden
waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn;
g. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of
bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van E. van Gerven;
h. door noodreparaties van E. van Gerven.
13. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor
alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart E. van Gerven uitdrukkelijk voor alle
aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van E. van Gerven of het
leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke
bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal E. van Gerven de
wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de wederpartij.

Artikel 15: Betaling bij bedrijven onderling

1. E. van Gerven heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid
voor betaling van de wederpartij te verlangen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij
partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen of betaling middels een
akte van cessie aan de orde is. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de
wederpartij niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is
betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan E.
van Gerven een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te
berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand
gerekend.
4. Indien na aanmaning door E. van Gerven betaling alsnog uitblijft, heeft E. van Gerven
bovendien het recht aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening te
brengen ter hoogte 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.
5. Bij uitblijven van volledige betaling door de wederpartij, heeft E. van Gerven het recht de
overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te
ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de wederpartij
alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd
opschortingsrecht heeft E. van Gerven eveneens indien hij al voordat de wederpartij in
verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de
wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen worden door E. van Gerven eerst in mindering
gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die
het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling schriftelijk vermeldt dat deze
betrekking heeft op een latere factuur.
7. De wederpartij mag de vorderingen van E. van Gerven niet verrekenen met eventuele
tegenvorderingen die hij op E. van Gerven heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 16: Betaling bij consumenten

1. E. van Gerven heeft altijd het recht (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid
voor betaling van de consument te verlangen. De gevraagde vooruitbetaling zal maximaal
50% van de overeengekomen prijs bedragen.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij
partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen of betaling middels een
akte van cessie aan de orde is. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de
consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is
betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan E.
van Gerven een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te
berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand
gerekend.
4. Indien na de aanmaning door E. van Gerven betaling alsnog achterwege blijft, heeft E. van
Gerven bovendien het recht aan de consument buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen. Daarbij zal E. van Gerven bij aangetekend schrijven de consument is
gebreke stellen en de consument in de gelegenheid stellen om het verschuldigde bedrag
binnen veertien dagen vanaf de dag dat de ingebrekestelling bij de consument is bezorgd,
alsnog te betalen.
5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met
een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft E. van Gerven het recht
na verloop van 1 jaar de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform
lid 3 van dit artikel cumulatief opgebouwde vertragingsrente.
7. Bij uitblijven van volledige betaling door de consument, heeft E. van Gerven het recht de
overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring te
ontbinden of zijn verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de consument
alsnog betaald heeft of hiervoor een deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd
opschortingsrecht heeft E. van Gerven eveneens indien hij al voordat de consument in
verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de
consument te twijfelen.
8. Door de consument gedane betalingen worden door E. van Gerven eerst in mindering
gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die
het langst openstaan, tenzij de consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze
betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud

1. E. van Gerven behoudt zich de eigendom van alle krachtens de overeenkomst geleverde en
nog te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij al zijn
betalingsverplichtingen aan E. van Gerven heeft voldaan.
2. De in het vorige lid bedoelde betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de
koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden
die met de levering verband houden en vorderingen wegens het toerekenbaar
tekortschieten van de wederpartij in de nakoming van zijn verplichtingen, zoals vorderingen
tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en
eventuele boetes.
3. Zolang op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij de zaken
niet op enige wijze verpanden of de zaken door middel van pandlijsten in de (feitelijke)
macht van een financier brengen.
4. De wederpartij moet E. van Gerven direct schriftelijk informeren indien derden pretenderen
eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud
rust.
5. De wederpartij moet de zaken zolang het eigendomsvoorbehoud hierop rust zorgvuldig en
als identificeerbaar eigendom van E. van Gerven bewaren.
6. De wederpartij moet zorgen voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering dat de zaken
die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd en zal E. van
Gerven op eerste verzoek inzage verlenen in de verzekeringspolis en de bijbehorende
premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met de bepalingen van dit artikel of E. van Gerven een
beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, komt aan E. van Gerven en zijn werknemers het
onherroepelijk recht toe het terrein van de wederpartij te betreden en de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Dit geldt onverminderd het recht
van E. van Gerven op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de
overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te
ontbinden.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. E. van Gerven heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door
een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de
wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is
gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot
diens vermogen of delen ervan verliest.
2. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud
van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 19: Overmacht

1. Bij overmacht aan de zijde van de wederpartij of E. van Gerven, heeft E. van Gerven het
recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden of
de nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te
schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht aan de zijde van E. van Gerven wordt in het kader van deze algemene
voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van E. van Gerven, van de door
hem ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de
zijde van E. van Gerven.
3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van E. van Gerven
zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse
onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van E. van Gerven en/of
van de wederpartij of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde
van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen
door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen,
natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden,
wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane
transportmogelijkheden en (op)leveringsproblemen.
4. Indien de overmacht situatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet de
wederpartij in ieder geval zijn verplichtingen jegens E. van Gerven tot aan dat moment
nakomen.

Artikel 20: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil
annuleren, is hij aan E. van Gerven een door E. van Gerven nader te bepalen
schadevergoeding verschuldigd. Deze schadevergoeding omvat alle door E. van Gerven
gemaakt kosten en zijn door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. E.
van Gerven heeft het recht de schadevergoeding te fixeren en – naar zijn keuze en
afhankelijke van de al verrichte werkzaamheden of leveringen – 20 tot 100% van de
overeengekomen prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of
verzet, heeft E. van Gerven in ieder geval het recht de daarvoor gereserveerde tijd op basis
van het overeengekomen of – bij gebreke daarvan – gebruikelijke uurtarief aan de
wederpartij in rekening te brengen.
3. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en
vrijwaart E. van Gerven voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
4. E. van Gerven heeft het recht alle door de wederpartij betaalde bedragen te verrekenen met
de door de wederpartij verschuldigde schadevergoeding.
5. Bij opschorting van de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij is de
vergoeding voor alle op dat moment verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten direct
opeisbaar en mag E. van Gerven deze bij de wederpartij in rekening brengen. E. van Gerven
mag bovendien alle gedurende de opschortingsperiode te maken of gemaakte kosten
evenals de voor de opschortingsperiode al gereserveerde uren bij de wederpartij in rekening
brengen.
6. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortingsduur niet
kan worden hervat, heeft E. van Gerven het recht de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring aan de wederpartij te ontbinden. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de
overeengekomen opschortingsduur wordt hervat, moet de wederpartij eventuele uit deze
hervatting voortvloeiende kosten van E. van Gerven vergoeden.

Artikel 21: Toepasselijk recht/bevoegde rechter

1. Op de tussen E. van Gerven en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar E.
van Gerven is gevestigd, zij het dat E. van Gerven altijd het recht behoudt een geschil voor te
leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij is gevestigd.
4. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijke
bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan E. van Gerven. Met tijdig
wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat E. van Gerven schriftelijk aan de consument
heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn vestigingsplaats.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, heeft E. van Gerven het recht er voor te
kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de
wederpartij gevestigd is.

Lekkagemelding

Meld hier je lekkage en Lekkageservice van Gerven laat je weer lachen.

Meld lekkage

© 2019 Lekkageservice - Algemene voorwaarden - Privacy verklaring